Aberrances [noun]

Definition of Aberrances:

abnormality

Synonyms of Aberrances:


Opposite/Antonyms of Aberrances:


Sentence/Example of Aberrances: