Achromatizing [verb]

Definition of Achromatizing:

whiten

Synonyms of Achromatizing:


Opposite/Antonyms of Achromatizing:


Sentence/Example of Achromatizing: