Achromatopsia [noun]

Definition of Achromatopsia:

inability to distinguish one or more colors

Synonyms of Achromatopsia:


Opposite/Antonyms of Achromatopsia:

-


Sentence/Example of Achromatopsia: