Analgesia [noun]

Definition of Analgesia:

dullness

Synonyms of Analgesia:


Opposite/Antonyms of Analgesia:


Sentence/Example of Analgesia: