Analgesias [noun]

Definition of Analgesias:

dullness

Synonyms of Analgesias:


Opposite/Antonyms of Analgesias:


Sentence/Example of Analgesias: