Apollo [noun]

Definition of Apollo:

good-looking person

Synonyms of Apollo:


Opposite/Antonyms of Apollo:


Sentence/Example of Apollo: