Apostolate []

Definition of Apostolate:

Synonyms of Apostolate:

-


Opposite/Antonyms of Apostolate:

-


Sentence/Example of Apostolate: