Asteisms [noun]

Definition of Asteisms:

joking around

Synonyms of Asteisms:


Opposite/Antonyms of Asteisms:

-


Sentence/Example of Asteisms: