Ballgame [noun]

Definition of Ballgame:

movement, working

Opposite/Antonyms of Ballgame:


Sentence/Example of Ballgame:

He said, "I have an undershirt on today," it was at some ballgame.