Bastardizes [verb]

Definition of Bastardizes:

debase

Synonyms of Bastardizes:


Opposite/Antonyms of Bastardizes:


Sentence/Example of Bastardizes: