Biorhythm [noun]

Definition of Biorhythm:

internal clock

Synonyms of Biorhythm:


Opposite/Antonyms of Biorhythm:

-


Sentence/Example of Biorhythm: