Megapolis []

Definition of Megapolis:

Synonyms of Megapolis:

-


Opposite/Antonyms of Megapolis:

-


Sentence/Example of Megapolis: