Metastasizes [verb]

Definition of Metastasizes:

separate to refine; seep through

Synonyms of Metastasizes:


Opposite/Antonyms of Metastasizes:


Sentence/Example of Metastasizes: