Monkeyshine [noun]

Definition of Monkeyshine:

prank

Synonyms of Monkeyshine:

Antic

Caper

Lark

Trick


Opposite/Antonyms of Monkeyshine:

-


Sentence/Example of Monkeyshine: