Shortfalls [noun]

Definition of Shortfalls:

deficit; imperfection

Synonyms of Shortfalls:


Opposite/Antonyms of Shortfalls:


Sentence/Example of Shortfalls: