Sissyish [adjective]

Definition of Sissyish:

effeminate

Synonyms of Sissyish:


Opposite/Antonyms of Sissyish:

-


Sentence/Example of Sissyish: