Trichotomy [noun]

Definition of Trichotomy:

three of something

Synonyms of Trichotomy:


Opposite/Antonyms of Trichotomy:

-


Sentence/Example of Trichotomy: