anathema [noun]

Definition of anathema:

a detested person

Synonyms of anathema:


Opposite/Antonyms of anathema:


Sentence/Example of anathema:

he is an anathema to me