bdellium [noun]

Definition of bdellium:

aromatic gum resin; similar to myrrh

Synonyms of bdellium:


Opposite/Antonyms of bdellium:

-


Sentence/Example of bdellium:

The price of bdellium when quite pure is three denarii per pound.