Achromatopsias [noun]

Definition of Achromatopsias:

inability to distinguish one or more colors

Synonyms of Achromatopsias:


Opposite/Antonyms of Achromatopsias:

-


Sentence/Example of Achromatopsias: