Paraesthesia [noun]

Definition of Paraesthesia:

tingling sensation

Synonyms of Paraesthesia:


Opposite/Antonyms of Paraesthesia:

-


Sentence/Example of Paraesthesia: