Atomizes [verb]

Definition of Atomizes:

smash

Synonyms of Atomizes:


Opposite/Antonyms of Atomizes:


Sentence/Example of Atomizes: